Znajdź pracę idealną dla siebie

Zobacz oferty pracy w regionie

W czasie pandemii władze mają prawo objąć ludzi podejrzanych o zakażenie kwarantanną. Najwięcej mówi się o kwarantannie po powrocie z zagranicy. Wielu z nas jednak zastanawia się, co zrobić, jeżeli ktoś z pracy będzie miał koronawirusa. W takim przypadku inspektor sanitarny ma możliwość wysłania pracownika na kwarantannę lub izolację domową. Wyjaśniamy, na czym ona polega.

Kwarantanna dla pracownika

Jeżeli pracownik jest chory na koronawirusa albo podejrzany o zakażenie, bądź miał styczność z osobą zakażoną lub możliwie zakażoną, państwowy inspektor sanitarny, a także państwowy graniczny inspektor sanitarny może wydać decyzję o:

  • kwarantannie
  • izolacji

Inspektor sanitarny może nałożyć obowiązek odbycia kwarantanny na:

  • osobę zdrową, która miała kontakt z osobą zakażoną koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie
  • osobę mieszkającą z osobą skierowaną na kwarantannę lub izolacją domową
  • osobę z objawami wskazującymi na możliwość zakażenia koronawirusem
  • osobę, która przekroczyła granicę z Unią Europejską

Z reguły informację o konieczności odbycia kwarantanny przekazuje się ustnie lub telefonicznie. Decyzja inspektora sanitarnego jest także wysyłana pocztą. Taka decyzja jest wiążąca. Należy niezwłocznie poinformować o niej swojego przełożonego.

Czy na kwarantannie można pracować?

Przebywanie na kwarantannie nie musi wiązać się z koniecznością przerywania pracy. Pracownik bez objawów koronawirusa może nadal pełnić swoje obowiązki, jeżeli pracodawca wyda mu polecenie służbowe o podjęciu pracy zdalnej, a home office jest możliwe. To zatrudniający powinien jednak dostarczyć sprzęt do pracy zdalnej, np. laptopa i telefon. Pracownik kontynuujący pracę podczas kwarantanny zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia.

Ile dni trwa kwarantanna?

Od 2 września 2020 r. osoby przebywające na kwarantannie bez objawów koronawirusa są zwalniane z kwarantanny po 10 dniach (początkowo okres kwarantanny wynosił 14 dni z możliwością przedłużenia do 14 dni). Po tym czasie nie muszą robić testów na COVID-19, jeżeli nie wystąpiły u nich objawy choroby. W trakcie kwarantanny przysługuje im prawo do świadczeń chorobowych.

Osoba przebywająca na kwarantannie w niektórych sytuacjach może świadczyć pracę. Nie wolno jej natomiast opuszczać domu, nawet wyjść na spacer z psem czy ze śmieciami. Dotyczy to także przypadków tzw. bezobjawowych. Za nieprzestrzeganie zasad kwarantanny grozi grzywna do 30 tys. zł.

Pracownik przebywający na kwarantannie może dostać:

  • wynagrodzenie za czas choroby
  • zasiłek chorobowy
  • zasiłek opiekuńczy

Warto podkreślić, że pracownik nie może w tym samym czasie pobierać zasiłku i wynagrodzenia. Pracownik, który ma decyzję inspektora sanitarnego, może wystąpić o wypłatę wynagrodzenia za czas choroby, zasiłku chorobowego lub zasiłku opiekuńczego z powodu niezdolności do pracy czy konieczności opieki nad dzieckiem. Wówczas jednak praca będzie niemożliwa.

Jakie świadczenie przysługuje pracownikowi na kwarantannie?

Na to, jakie świadczenie przysługuje podczas kwarantanny, ma wpływ kilka czynników, między innymi rodzaj podpisanej umowy oraz wielkość firmy, która zatrudnia. Pracownik, który ma możliwość pracowania zdalnie i czuje się dobrze, może umówić się z pracodawcą na home office. Wówczas zachowa prawo do pełnego wynagrodzenia.

Jeżeli praca z domu nie jest możliwa, wpływ na prawa osoby zatrudnionej ma ubezpieczenie i rodzaj podpisanej umowy. Osoby z umowami o pracę oraz osoby samozatrudnione mają prawo do wynagrodzenia za czas choroby lub zasiłku chorobowego w kwocie 80% wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy. W przypadku osoby z umową cywilnoprawną wszystko zależy od tego, czy była ona ubezpieczona w ZUS i miała opłacane ubezpieczenie chorobowe.

Jakie świadczenie może otrzymać rodzic dziecka na kwarantannie?

Decyzja o izolacji lub kwarantannie dziecka skutkuje tym, że jeden z rodziców sprawujących nad nim opiekę jest uprawniony do zasiłku opiekuńczego. Izolacja lub kwarantanna dziecka jest wówczas traktowana na takich samych zasadach jak choroba. Zasiłek opiekuńczy w kwocie 80% wynagrodzenia zostanie wówczas wypłacony za każdy dzień kwarantanny lub izolacji dziecka, wliczając w to dni ustawo wolne od pracy.

W przypadku opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 lub chorym dzieckiem do lat 14 np. z powodu niespodziewanego zamknięcia żłobka bądź przedszkola, zasiłek opiekuńczy przysługuje maksymalnie przez 60 dni w roku kalendarzowych (nie dotyczy to dodatkowego zasiłku opiekuńczego).

Prawo do zasiłku chorobowego mają także osoby w trakcie kwarantanny lub izolacji, opłacające dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, np. przedsiębiorcy. Aby otrzymać świadczenie, osoby ubezpieczone dobrowolnie w NFZ powinny złożyć w ZUS oświadczenie o niezdolności do pracy. Osoba samozatrudniona musi wypełnić wniosek ZAS-53 na stronie ZUS PUE oraz dołączyć skan lub zdjęcie oryginalnego, podpisanego oświadczenia. Wysokość zasiłku zostaje obliczona na podstawie opłat uiszczanych wcześniej przez wnioskodawcę.

Co zrobić z decyzją o kwarantannie?

Decyzję o kwarantannie bądź izolacji, wydaną przez inspektora sanitarnego, należy dostarczyć płatnikowi składek (np. pracodawcy, zleceniodawcy czy ZUS). Można to zrobić po odbyciu kwarantanny lub izolacji, ale nie należy zwlekać z poinformowaniem przełożonego o decyzji.

Zarówno wynagrodzenie za czas choroby, jak i zasiłek, wypłaca płatnik składek (pracodawca, zleceniodawca lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych). W przypadku gdy zasiłek powinien wypłacić ZUS, pracodawca musi przekazać Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych decyzję o kwarantannie lub izolacji. Ma na to 7 dni od otrzymania decyzji. Kontakt z ZUS może nastąpić przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Kiedy nie trzeba pracować na kwarantannie?

Pracownik może otrzymać od lekarza orzeczenie o czasowej niezdolności do pracy, jeżeli jest w trakcie hospitalizacji, izolacji lub kwarantanny ze względu na stan zdrowia. Aby przysługiwało mu świadczenie z tytułu choroby, lekarz powinien wystawić zwolnienie lekarskie. Bez takiego orzeczenia oraz zwolnienia lekarskiego zasiłek chorobowy nie przysługuje.

Zdarza się, że pracownicy nadal chodzą do pracy, nawet wówczas, gdy stwierdzono w firmie przypadek zakażenia koronawirusem. W takim przypadku osoba zatrudniona nie może samodzielnie podjąć decyzji o powstrzymaniu się od pracy. Potrzebuje decyzji inspektora sanitarnego oraz zaświadczenia od lekarza.

Więcej: www.wroclaw.naszemiasto.pl