Znajdź pracę idealną dla siebie

Zobacz oferty pracy w regionie

W środę 31 marca członkowie Rady Dialogu Społecznego będą debatować nad projektem zmian w kodeksie pracy, które ułatwią pracodawcom i pracownikom zdalnym ustalenie warunków zatrudnienia w przypadku pracy zdalnej. Co zawiera najnowszy projekt nowelizacji Kodeksu pracy? Czy będą dopłaty do pracy zdalnej? Kto zadecyduje o miejscu jej wykonywania?

Członkowie RDS dostali do wglądu projekt przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Dokument zawiera regulacje, które ułatwią pracodawcom i pracownikom zdalnym ustalenie warunków zatrudnienia w przypadku pracy zdalnej. Jak ustalił pulshr.pl, nowela zakłada m.in., że:

  • praca zdalna będzie mogła być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu ustalonym przez pracownika i pracodawcę,
  • ustalenia dotyczące pracy zdalnej będą mogły nastąpić przy podpisaniu umowy o pracę lub w trakcie jej obowiązywania,
  • szczegóły pracy zdalnej będzie można uzgodnić na piśmie lub elektronicznie.

Przedstawiciele pracowników obawiali się, że jeżeli miejsce wykonywania pracy nie zostanie doprecyzowane, pracownikom trudniej będzie dochodzić swoich praw w razie wypadku przy pracy. Pracodawcy mogliby argumentować, że nie mieli wpływu na BHP.

Miejsce pracy zdalnej

Przedstawiciele pracodawców, związków zawodowych i rządu zobowiązali się nie komentować projektu nowelizacji Kodeksu pracy aż do posiedzenia Rady Dialogu Społecznego 31 marca. Wiadomo jednak, że projekt różni się od swojej poprzedniej wersji m.in. pod względem miejsca pracy. Wcześniej opracowana propozycja przepisów zostawiała pracownikowi dowolność w wyborze miejsca pracy, podczas gdy nowy projekt zakłada, że pracownik będzie musiał uzgodnić miejsce wykonywania pracy zdalnej z pracodawcą. Praca będzie mogła być świadczona w miejscu zamieszkania pracownika lub w innym miejscu uzgodnionym przez niego z pracodawcą.

Polecenie pracy zdalnej

Pracodawca zachowa możliwość polecenia pracownikowi pracy zdalnej w trakcie zatrudnienia w przypadku obowiązywania: stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz do 3 miesięcy po ich zakończeniu, ale tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do zapewnienia pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Praca zdalna dla rodziców

Kolejny ważny dla pracowników zapis mówi o tym, że pracodawca będzie musiał uwzględnić wniosek o pracę zdalną określonych pracowników, np. jeżeli złoży go osoba wychowująca dziecko do 4. roku życia, a rodzaj wykonywanej pracy i jej organizacja umożliwiają home office. W przypadku odmownego rozpatrzenia wniosku pracownik powinien dostać uzasadnienie na piśmie lub w postaci elektronicznej w ciągu 5 dni od jego złożenia.

Zasady pracy zdalnej

Ustawodawcy chcą pozostawić pracownikom i pracodawcom dowolność w kwestii uzgodnienia zasad pracy zdalnej. Mają one być określane na drodze porozumienia między: pracodawcą a zakładową organizacją związkową, pracodawcą a wszystkimi organizacjami związkowymi działającymi przy zakładzie pracy lub (jeżeli poprzedni warunek nie jest możliwy do spełnienia) między pracodawcą a organizacjami związkowymi reprezentowanymi w rozumieniu art. 25(3) 1 lub 2 ustawy o związkach zawodowych, z których każda zrzesza co najmniej 5 proc. pracowników zatrudnionych u pracodawcy.

Dopłaty do pracy zdalnej

Przedstawiciele pracodawców i związków zawodowych są zgodni co do tego, że wszelkie dopłaty do pracy zdalnej, zwroty ponoszonych przez pracowników kosztów, ekwiwalenty i ryczałty powinny być wolne od podatku od osób fizycznych. W przypadku ryczałtu jego wysokość należałoby uzgodnić z pracownikiem. Ponadto projekt ustawy zakłada, że pracodawca będzie musiał pokryć koszty bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy zdalnej, w tym koszty:

  • instalacji, serwisu, eksploatacji i konserwacji narzędzi pracy
  • energii elektrycznej,
  • dostępu do łączy telekomunikacyjnych,
  • pomocy technicznej i szkoleń z obsługi narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej.

Taka wersja przepisów nie jest zgodna z koncepcją związkowców, którzy chcieliby, aby pracodawca pokrywał wszystkie koszty związane ze świadczeniem pracy z domu, również za media (np. wodę, ogrzewanie czy wywóz śmieci). Ponadto pracodawca będzie miał obowiązek dostarczenia pracownikowi zdalnemu materiałów i narzędzi pracy niezbędnych do jej wykonywania. Narzędzia te mają zostać ubezpieczone.

Źródło: www.strefabiznesu.pl