Znajdź pracę idealną dla siebie

Zobacz oferty pracy w regionie

Faktura jest specjalnym rodzajem dokumentu (księgowego), który dokumentuje transakcję pomiędzy dwoma stronami. Faktura VAT jest dokumentem wystawianym przez podatników podatku od towarów i usług, a jej najważniejsze regulacje znajdują się w ustawie z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług (Dz.U.2020.106 tj. z dnia 2020.01.23 ), zwanej dalej „ustawą o VAT”. Czym charakteryzuje się poprawny dokument faktury VAT? Co powinna zawierać? I wreszcie jak się ją stosuje?

Kiedy wystawia się faktury?

Zgodnie z art. 106b ustawy o VAT, podatnik ma obowiązek wystawienia faktury w czterech podstawowych przypadkach, opisanych jako:

 1. dokonania sprzedaży (w tym także dostawy usług) dokonywanego przez niego na rzecz innego podatnika lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem;
 2. sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz na terytorium kraju na rzecz innego podmiotu, niż w punkcie 1;
 3. w przypadku dokonywania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, na rzecz podmiotu innego niż określony a punkcie 1;
 4. w przypadku otrzymania całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności (z wyjątkami).

Ustawodawca przewidział również inne wypadki, kiedy podatnik musi wystawić fakturę, w tym sytuacje kiedy robi to bezpośrednio na żądanie nabywcy.

Co powinna zawierać prawidłowa faktura VAT?

Faktura powinna zawierać różne elementy, zwane elementami składowymi faktury.  Część z nich jest dobrowolna (na przykład podatnicy dodają na nich swoje loga czy grafiki). Część elementów jest jednak obowiązkowa. W tej kwestii, w art. 106e ustawy o VAT ustawodawca zdecydował, że obowiązkowo na fakturze pojawić się muszą następujące elementy:

 1. data wystawienia faktury;
 2. numer który jednoznacznie identyfikuje fakturę;
 3. imiona i nazwisko lub nazwa podatnika;
 4. imiona i nazwisko lub nazwa nabywcy towarów lub usług;
 5. adres podatnika;
 6. adres nabywcy;
 7. numer identyfikujący na potrzeby podatku;
 8. numer nabywcy identyfikujący go na potrzeby podatku;
 9. data dokonania lub zakończenia dostawy;
 10. nazwę towaru lub usługi;
 11. miara i ilość dostarczanych towarów lub zakres wykonanych usług;
 12. cena jednostkową towaru lub usługi netto (bez podatku);
 13. kwota opustów lub obniżek;
 14. wartość dostarczonych towarów lub usług netto;
 15. stawka podatku;
 16. suma wartości sprzedaży netto (tutaj należy dokonać ewentualnego podziału na poszczególne stawki podatku);
 17. kwota podatku od sumy sprzedaży netto (tutaj należy dokonać ewentualnego podziału na poszczególne stawki podatku);
 18. kwota należności ogółem;
 19. w przypadku obowiązków oznaczenia dodatkowego, słowa dodatkowego oznaczenia (patrz kolejne punkty ustawy o VAT).

Należy pamiętać, że z zasady kwoty podatku należy wykazywać w złotych, a w przypadku kwot podatku wyrażonych w walucie obcej – wykazywać w złotych, stosując zasady przeliczania przyjęte dla określenia podstawy opodatkowania. Kwoty na fakturze mogą być dzielone na grosze, więc należy zaokrąglać je do pełnych groszy gdzie końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki od 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza.

Materiał zewnętrzny