REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DLA SERWISU INTERNETOWEGO
WWW.PRACA.NOWINY.PL
zwany dalej „Regulaminem”


I.DEFINICJE

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

 1. SERWIS – serwis internetowy należący do Usługodawcy, w ramach którego Usługodawca świadczy usługi na rzecz Użytkowników, dostępny pod adresem: praca.nowiny.pl;
 2. USŁUGI – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę określone w pkt III i IV zgodnie z Regulaminem;
 3. USŁUGODAWCA - Wydawnictwo Nowiny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Raciborzu, przy ul. Kościuszki 32a, 47-400 Racibórz, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000134401.;
 4. USŁUGOBIORCA – usługobiorcami są użytkownik niezarejestrowany, pracownik oraz pracodawca;
 5. UŻYTKOWNIK NIEZAREJESTROWANY – pełnoletnia osoba korzystająca z usług świadczonych w ramach serwisu, które nie wymagają zarejestrowania się.
 6. PRACOWNIK – pełnoletnia osoba, która zarejestrowała się w serwisie jako pracownik i korzysta z usług serwisu.;
 7. PRACODAWCA – podmiot inny niż określone w pkt. I. 5. I I. 6. zarejestrowany jako pracodawca korzystający z usług serwisu.;
 8. UMOWA – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną zawarta zgodnie z postanowieniami Regulaminu;


II.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem i Administratorem serwisu jest Wydawnictwo Nowiny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu, przy ul. Kościuszki 32a, 47-400 Racibórz, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000134401;
 2. Regulamin stosuje się do stosunków pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcami;
 3. Kontakt z usługodawcą jest dostępny pod adresem mailowym: praca@nowiny.pl oraz numerem telefonu: 32 415 47 27.
 4. Usługodawca udostępnia Regulamin bezpłatne.


III.UŻYTKOWNIK NIEZAREJESTROWANY I PRACOWNIK

IIIa. Zawarcie Umowy

 1. Umowa o świadczenie Usług z Użytkownikiem niezarejestrowanym zawarta zostaje z chwilą skorzystania przez Użytkownika z dowolnej usługi oferowanej w ramach Serwisu, niewymagającej założenia konta.
 2. Umowa o świadczenie Usług z Pracownikiem zawarta zostaje z chwilą prawidłowego wypełnienia przez niego formularza rejestracyjnego dla pracownika w tym poprzez Uwierzytelnienie oraz zaakceptowania Regulaminu, Polityki prywatności i zapoznania się z obowiązkiem informacyjnym.
 3. Użytkownik wypełniając i wysyłając formularz rejestracyjny albo dokonując Uwierzytelnienia oświadcza, że:
  1. podane w nim dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
  2. jest pełnoletni oraz uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie Usług.
 1. Konto Pracownika zostaje utworzone przez Administratora po otrzymaniu przez niego prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego.
 2. Po uzyskaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego Administrator wysyła na wskazany przez Pracownika adres poczty elektronicznej mail aktywacyjny.
 3. Konto Pracownika aktywowane zostaje po zatwierdzeniu przez maila aktywacyjnego.
 4. Administrator ma prawo do odmówienia utworzenia konta, zablokowania, a także usunięcia istniejącego konta, jeżeli podany adres poczty elektronicznej jest już używany w ramach Serwisu lub jeżeli Administrator poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że dane podane podczas rejestracji są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, naruszają dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Administratora.
 5. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

IIIb. Rodzaje i zakres świadczonych usług

 1. Przedmiotem usług oferowanych w serwisie dla Użytkowników Niezarejestrowanych oraz Pracowników jest:
  1. Udostępnienie możliwości przeglądania ofert pracy i wizytówek pracodawców zamieszczonych w serwisie;
  2. Korzystanie z wyszukiwarek ogłoszeń zamieszczonych w serwisie;
  3. Przeglądanie „części kontentowej” serwisu;
  4. Korzystanie z newslettera;
 2. Przedmiotem usług oferowanych w serwisie wyłącznie dla Pracowników jest:
  1. Aplikacja na wybrane oferty pracy;
  2. Dostęp do działu „moje aplikacje” z aktualnie wysyłanymi aplikacjami;
  3. Zapisywanie wybranych ofert pracy na koncie w celu ich obserwacji;
  4. Przeglądanie zapisanych ofert w dziale „zapisane oferty” na koncie Użytkownika;
  5. Zamieszczanie komentarzy w „części kontentowej” serwisu;
 3. Pracownik może w ramach prowadzonego na serwisie konta:
  1. Zmieniać dane wprowadzone na konto;
  2. Zmieniać hasło dostępu na konto;
  3. Zarządzać zgodami marketingowymi;
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych w „części kontentowej” serwisu.
 5. Administrator ma prawo do usunięcia komentarzy zamieszczonych w „części kontentowej” serwisu, których treść jest sprzeczna z postanowieniami Regulaminu, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub też działania na szkodę innych Usługobiorców, czy uzasadnionego interesu Administratora oraz podmiotów trzecich.
 6. Administrator zastrzega, iż wszelkie publikowane w „części kontentowej” materiały noszące charakter jakichkolwiek porad lub wskazówek nie stanowią porad kierowanych do jednostkowego odbiorcy uwzględniające jego cechy indywidualne i sytuację zawodową, przez co Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ich zastosowanie.

IIIc. Warunki świadczenia usług droga elektroniczną

 1. Usługodawca wobec Użytkownika Niezarejestrowanego i Pracownika świadczy usługi bezpłatnie.
 2. Każdy Pracownik może posiadać w ramach serwisu wyłącznie jedno konto.
 3. Pracownik może w dowolnej chwili samodzielnie usunąć swoje konto, co poskutkuje usunięciem wszelkich informacji i danych o Pracowniku przechowywanych i przetwarzanych przez Administratora, z zastrzeżeniem sytuacji przewidzianych w [Polityce Prywatności]
 4. Pracownik ma obowiązek zachować przydzielone mu identyfikatory i ustalone przez siebie hasła dostępu do zasobów Serwisu w tajemnicy i nie udostępniać ich osobom trzecim. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzanie nieautoryzowanych zmian na koncie Pracownika dokonywanych na skutek naruszenia w/w obowiązku.
 5. Użytkowników Niezarejestrowanych oraz Pracowników korzystających z Serwisu obowiązuje zakaz:
  1. Posługiwania się i podawania nieprawdziwych lub nieaktualnych informacji lub danych osobowych;
  2. Publikowania lub przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających dobra osobiste osób trzecich;
  3. Korzystania z usług Serwisu w celu publikowania reklam towarów i usług oraz innych informacji o charakterze komercyjnym;
  4. Jakiegokolwiek utrudniania lub zakłócania funkcjonowania Serwisu, a także korzystania z Serwisu w sposób uciążliwy dla Administratora i innych Usługobiorców;
  5. Posługiwania się Serwisem w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, a także naruszania dóbr osobistych osób trzecich oraz naruszania uzasadnionych interesów Administratora
 6. Administrator ma prawo do zawieszania oraz usuwania kont Pracowników naruszających postanowienia Regulaminu, w szczególności postanowień określonych w IIIb pkt 5. Oraz IIIc pkt 5., oraz każdym innym przypadku w związku z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego, działaniem na szkodę innych Usługobiorców, osób trzecich lub uzasadnionego interesu Administratora.
 7. Z uwagi na okoliczności wskazane w IIIc pkt 6. Administrator może ograniczać poszczególne Usługi oraz funkcje Serwisu dla Użytkownika Niezalogowanego.
 8. Administrator ma prawo odmówić świadczenia Usług Użytkownikowi Niezarejestrowanemu oraz Pracownikowi, w tym do odmówienia utworzenia konta Pracownikowi lub usunięcia jego konta, jeżeli podmioty te podejmują korzystanie z Usług po raz kolejny po usunięciu konta Pracownika przez Administratora zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
 9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności i nie przewiduje żadnego trybu odzyskiwania danych utraconych w skutek:
  1. Działania czynników zewnętrznych oraz innych czynników niezależnych od Administratora;
  2. Braku ciągłości dostarczania Usług niezależny od Administratora;
 10. Wszelkie treści zamieszczane w „części kontentowej” chronione są prawem, w tym prawami autorskimi określonymi w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w związku z czym nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane bez zgody uprawnionego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności;

IIId. Ochrona danych osobowych

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników Niezarejestrowanych oraz Pracowników przez Administratora określa [Polityka Prywatności]


IV. PRACODAWCA

IVa. Zawarcie Umowy

 1. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z chwilą prawidłowego wypełnienia przez pracodawcę formularza rejestracyjnego oraz zaakceptowania Regulaminu, Polityki prywatności i zapoznania się z obowiązkiem informacyjnym.
 2. Pracodawca wypełniając i wysyłając formularz rejestracyjny albo dokonując Uwierzytelnienia oświadcza, że:
  1. podane w nim dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
  2. jest pełnoletni oraz uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie Usług.
 1. Konto Pracodawcy zostaje utworzone przez Administratora po otrzymaniu przez niego prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego.
 2. Po uzyskaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego Administrator wysyła na wskazany przez Pracodawcę adres poczty elektronicznej mail aktywacyjny.
 3. Konto Pracodawcy aktywowane zostaje po zatwierdzeniu przez maila aktywacyjnego.
 4. Administrator ma prawo do odmówienia utworzenia konta, zablokowania, a także usunięcia istniejącego konta, jeżeli podany adres poczty elektronicznej jest już używany w ramach Serwisu lub jeżeli Administrator poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że dane podane podczas rejestracji są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, naruszają dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Administratora.
 5. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

IVb. Rodzaje i zakres świadczonych usług

 1. Przedmiotem usług oferowanych w serwisie dla Pracodawców jest:
  1. Przeglądanie ofert pracy
  2. Korzystanie z wyszukiwarek ogłoszeń na stronie
  3. Przeglądanie „części kontentowej”
  4. Udostępnienie możliwości publikowania ofert pracy;
  5. Dostęp do sekcji „moje ogłoszenia”
  6. Edytowanie i usuwanie opublikowanego ogłoszenia;
  7. Dodanie logotypu do publikowanych ogłoszeń;
  8. Przedłużanie wygasłych ogłoszeń;
  9. Zamieszczanie ogłoszeń w Serwisie, prasie lokalnej oraz poprzez inne dostępne media reklamowe (Ekrany LED, Billboardy);
  10. Promowanie ofert pracy za pośrednictwem Serwisu (ogłoszenia wyróżnione);
  11. Promowanie ofert pracy za pośrednictwem prasy lokalnej oraz innych dostępnych mediach reklamowych (Ekrany LED, Billboardy);
  12. Możliwość wykupienia abonamentu na świadczenie Usług;
  13. Otrzymywanie aplikacji dokonywanych przez Pracowników;
  14. Umożliwienie nawiązywania kontaktu z Pracownikami aplikującymi w związku z opublikowaną ofertą;
  15. Zarządzanie otrzymanymi fakturami VAT za wykonane Usługi;
 2. Pracodawca może w ramach prowadzonego na serwisie konta:
  1. Zmieniać dane wprowadzone na konto;
  2. Zmieniać hasło dostępu na konto;
  3. Zarządzać zgodami marketingowymi;
 3. Administrator ma prawo do usunięcia ogłoszeń Pracodawców serwisu, których treść jest sprzeczna z postanowieniami Regulaminu, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub też działania na szkodę innych Usługobiorców, czy uzasadnionego interesu Administratora oraz podmiotów trzecich.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji treści ogłoszenia dostarczonego przez Pracodawcę, jeżeli jest ona sprzeczna z postanowieniami Regulaminu, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub też działania na szkodę innych Usługobiorców, czy uzasadnionego interesu Administratora oraz podmiotów trzecich.

IVc. Warunki świadczenia usług droga elektroniczną

 1. Usługodawca świadczy usługi odpłatnie, za wyjątkiem zarejestrowania konta pracodawcy, zgodnie ze stawkami określonymi w cenniku
 2. Każdy Pracodawca może posiadać w ramach serwisu wyłącznie jedno konto.
 3. Pracodawca może w dowolnej chwili samodzielnie usunąć swoje konto, co poskutkuje usunięciem wszelkich informacji i danych o Pracodawcy przechowywanych i przetwarzanych przez Administratora, z zastrzeżeniem sytuacji przewidzianych w [Polityce Prywatności]
 4. Pracodawca ma obowiązek zachować przydzielone mu identyfikatory i ustalone przez siebie hasła dostępu do zasobów Serwisu w tajemnicy i nie udostępniać ich osobom trzecim. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzanie nieautoryzowanych zmian na koncie Pracodawcy dokonywanych na skutek naruszenia w/w obowiązku.
 5. Pracodawcę korzystającego z Serwisu obowiązuje zakaz:
  1. Posługiwania się i podawania nieprawdziwych lub nieaktualnych informacji lub danych osobowych;
  2. Publikowania lub przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających dobra osobiste osób trzecich;
  3. Korzystania z usług Serwisu w celu publikowania reklam towarów i usług oraz innych informacji o charakterze komercyjnym;
  4. Jakiegokolwiek utrudniania lub zakłócania funkcjonowania Serwisu, a także korzystania z Serwisu w sposób uciążliwy dla Administratora i innych Usługobiorców;
  5. Posługiwania się Serwisem w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, a także naruszania dóbr osobistych osób trzecich oraz naruszania uzasadnionych interesów Administratora
 6. Administrator ma prawo do zawieszania oraz usuwania kont Pracodawców naruszających postanowienia Regulaminu, w związku z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego, działaniem na szkodę innych Usługobiorców, osób trzecich lub uzasadnionego interesu Administratora.
 7. Administrator może ograniczać poszczególne Usługi oraz funkcje Serwisu dla Pracodawców.
 8. Administrator ma prawo odmówić świadczenia Usług Pracodawcy, w tym do odmówienia utworzenia konta Pracodawcy lub usunięcia jego konta, jeżeli podejmuje on korzystanie z Usług po raz kolejny po usunięciu konta Pracodawcy przez Administratora zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
 9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności i nie przewiduje żadnego trybu odzyskiwania danych utraconych w skutek:
  1. Działania czynników zewnętrznych oraz innych czynników niezależnych od Administratora;
  2. Braku ciągłości dostarczania Usług niezależny od Administratora;
 10. Wszelkie treści ogłoszeń zamieszczonych zgodnie z Regulaminem chronione są prawem, w tym prawami autorskimi określonymi w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w związku z czym nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane bez zgody uprawnionego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności;
 11. Płatności dokonane przez Pracodawcę nie podlegają zwrotowi w przypadku, gdy Administrator ograniczył dostęp Pracodawcy do funkcji Serwisu lub zawiesił czy usunął jego konto w przypadkach przewidzianych w Regulaminie;
 12. Administrator nie ponosi odpowiedzialności wobec Pracodawcy naruszającego Regulamin za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek świadczenia Usług;
 13. Administrator nie weryfikuje z rzeczywistością i nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość informacji i danych podawanych Pracodawcy przez Użytkowników Niezarejestrowanych oraz Pracowników;

IVd. Ochrona danych osobowych

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych Pracodawcy przez Administratora określa [Polityka Prywatności]
 2. Administratorem danych osobowych Pracownika lub Użytkownika Niezarejestrowanego w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO, w zakresie realizacji funkcjonalności Serwisu polegających na umożliwieniu Pracownikowi lub Użytkownikowi Niezarejestrowanemu nawiązanie bezpośredniego kontaktu z Pracodawcą w odpowiedzi na wybrane przez niego ogłoszenie, jest Pracodawca. W takim wypadku Administrator pełni rolę podmiotu przetwarzającego dane na zlecenie Pracodawcy w myśl art. 4 pkt 8) RODO. Pracodawca jako administrator danych osobowych jest zobligowany do zaznajomienia osób których dane przetwarza o zasadach przetwarzania danych w swoim przedsiębiorstwie zgodnie z art. 13 RODO. W tym celu Pracodawca podczas rejestracji ogłoszenia ma obowiązek dodania klauzuli informacyjnej zgodnej z art. 13 RODO lub linku do własnej polityki prywatności spełniającej kryteria wskazane w art. 13 RODO.
 3. Pracodawca ponosi wobec Administratora odpowiedzialność za wszelką szkodę, którą Administrator poniesie na skutek niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych przez Pracodawcę, w tym lecz nie wyłączenie w przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania względem Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego obowiązku informacyjnego lub niedostatecznego zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.
 4. Jeżeli wskutek niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych przez Pracodawcę zostanie przeciwko Administratorowi przez osoby trzecie skierowane jakiekolwiek postępowanie cywilne, egzekucyjne, karne lub administracyjne, lub w przypadku zgłoszenia wobec Administratora z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń, Pracodawca zobowiązuje się udzielić Administratorowi na swój koszt wszelkiej pomocy niezbędnej do oddalenia roszczeń lub zarzutów kierowanych przeciwko Administratorowi. Ponadto, w powyższym przypadku Pracodawca zobowiązuje się naprawić wszelkie szkody poniesione przez Administratora w związku z postępowaniem wszczętym wobec Administratora lub w związku z roszczeniami lub zarzutami skierowanymi przeciwko Administratorowi, w tym zaspokoić roszczenia zgłaszane przez osoby trzecie i pokryć koszty pomocy prawnej.

IVe. Powierzenie przetwarzania

 1. Pracodawca powierza przetwarzanie, w rozumieniu art. 28 RODO, danych osobowych Pracowników i Użytkowników Niezarejestrowanych, którzy aplikowali na wystawione przez Pracodawcę ogłoszenie.
 2. O celu i sposobie wykorzystania danych osobowych pozyskanych poprzez powierzenie przetwarzania decyduje wyłącznie Pracodawca.
 3. Powierzenie przetwarzania danych osobowych następuje na czas trwania Umowy.
 4. Administrator w związku z powierzeniem przetwarzania danych osobowych zobowiązuje się do:
  1. Przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celu wykonania Usługi zleconej przez Pracodawcę;
  2. Zapewnienia, aby osoby przetwarzania danych osobowych obowiązane były do zachowania tajemnicy;
  3. Podejmowania wszelkich środków zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych;
  4. Wspomagania Pracodawcy jako samodzielnego Administratora w zakresie odpowiadania na żądania Usługobiorców dotyczące przetwarzania ich danych;
  5. Wspomagania Pracodawcy jako samodzielnego Administratora, mając na uwadze charakter przetwarzania oraz dostępne informacje, w realizacji obowiązków dotyczących przetwarzania danych osobowych;
  6. Usunięcia lub zwrotu uzyskanych danych osobowych po zakończeniu świadczenia Usług;
  7. Udostępnienia Pracodawcy wszelkich informacji niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych oraz umożliwienie Pracodawcy przeprowadzenie audytu wykonania obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, który może odbyć się wyłącznie w ustalonym wspólnie przez Pracodawcę i Usługodawcę terminie;


V. WYPOWIEDZENIE UMOWY

Va. Użytkownik Niezarejestrowany i Pracownik

 1. Umowa zawarta zgodnie z postanowieniami Regulaminu może być wypowiedziana przez którąkolwiek ze stron ze skutkiem natychmiastowym
 2. Samodzielne usunięcie konta przez Pracownika odnosi skutek natychmiastowego wypowiedzenia umowy.
 3. Zaprzestanie korzystania z Usług przez Użytkownika Niezarejestrowanego powoduje skutek natychmiastowego wypowiedzenia umowy.
 4. Pracownik ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy pisemnie na adres Usługodawcy: Wydawnictwo Nowiny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kościuszki 32a, 47-400 Racibórz lub mailowo na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: praca@nowiny.pl.
 5. Administrator ma prawo rozwiązania umowy poprzez usunięcie konta Użytkownika w przypadkach przewidzianych w Regulaminie;

Vb. Pracodawca

 1. Usunięcie konta przez Pracodawcę będzie uznawane jako wypowiedzenie umowy przez Administratora ze skutkiem natychmiastowym z zastrzeżeniem, iż nie zwalnia ono Pracodawcy z obowiązku uregulowania płatności za Usługi zamówione przed usunięciem konta, przy czym płatność dokonana za zamówione, a niewykonane jeszcze Usługi nie podlega zwrotowi;
 2. Administrator ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu. W tej sytuacji Pracodawca pozostaje zobowiązany do uregulowania płatności za Usługi zamówione przed wypowiedzeniem umowy, przy czym płatność dokonana za zamówione, a niewykonane jeszcze Usługi nie podlega zwrotowi;


VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Problemy i uwagi związane z Usługami mogą być reklamowane przez Usługobiorców poprzez ich zgłaszanie Usługodawcy na adres e-mail: praca@nowiny.pl
 2. Prawidłowa reklamacja, którą Usługodawca rozpatrzy, powinna zawierać co najmniej:
  1. Oznaczenie Usługobiorcy (imię i nazwisko osoby fizycznej, nazwa innego podmiotu, adres poczty elektronicznej)
  2. Określenie przedmiotu reklamacji
  3. Uzasadnienie reklamacji
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Usługodawca powiadomi o sposobie rozpatrzenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej w w/w terminie.


VII. WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Dla efektywnego korzystania z Serwisu niezbędny jest komputer z dostępem do sieci internetowej posiadający minimalne wymagania w postaci: procesor o częstotliwości minimum 1GHz, karta graficzna o pamięci minimum 512 MB oraz poprawnie skonfigurowaną przeglądarkę stron internetowych pozwalającą na prawidłowe wypełnienie formularzy oraz akceptowanie plików cookies;
 2. W przypadku korzystania z Serwisu na urządzeniu mobilnym wystarczające jest dowolne urządzenie pozwalające na prawidłowe wypełnienie formularzy oraz akceptowanie plików cookies;


VIII. ZMIANY REGULAMINU

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do samodzielnej zmiany Regulaminu w każdym czasie;
 2. Usługobiorcy zostaną niezwłocznie poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz za pośrednictwem komunikatu na stronach Serwisu;
 3. W przypadku zmiany Regulaminu Użytkownikowi Niezarejestrowanemu oraz Pracownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy zgodnie z rozdziałem Va
 4. W przypadku zmiany Regulaminu Pracodawcy przysługuje prawo natychmiastowego wypowiedzenia umowy, zgodnie z rozdziałem Vb.


IX. POSTANOWIENIA KONCOWE

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu celem jego ulepszenia, dodawania zawartości lub konserwacji, bez uprzedniego informowania osób z niego korzystających;
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 grudnia 2019 r.;
 3. Dla sporów wynikłych z Regulaminu właściwy miejscowo jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.