Znajdź pracę idealną dla siebie

Zobacz oferty pracy w regionie

Podatnicy zobowiązani do złożenia zeznania rocznego, o ile nie posiadają konkretnej, specjalistycznej wiedzy z zakresu finansów i podatków lub też nie korzystają ze wsparcia biur rachunkowo-księgowych, co roku stają przed dylematem wyboru odpowiedniego typu formularza, który służyłby dokonaniu obowiązku podatkowego w sposób prawidłowy.

Podstawy prawne i informacje

Jednym z takich formularzy jest PIT 36, dzięki któremu podatnicy mogą złożyć zeznanie dotyczące wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty za określony rok podatkowy. Podatek za rok 2020, czyli tzw.  PIT 2021, składany będzie na formularzu w wersji 28, o czym informuje odpowiednia ramka na dole strony formularza w formie papierowej.

Formularz ten przeznaczony jest dla osób, co do których zastosowanie ma art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa z dnia 26 lipca 1991 r., Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.), zaś wykazywane przez nich dochody, czy też poniesione straty, nie mieszczą się w ustawowej koncepcji zeznania dotyczącej PIT 37.

Katalog podatników

Ustawa szczegółowo określa katalog podlegających pod ten formularz podatników. W głównej mierze będą to Ci, którzy zgodnie z ustawodawstwem: niezależnie od źródeł przychodów prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, w tym pozarolniczą działalność gospodarczą, w ramach której osiągali dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej podlegające opodatkowaniu według 5% stawki podatku. Ponadto, dotyczy to także działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na zasadach ogólnych (przy zastosowaniu skali podatkowej).

Pozostając na gruncie powyższej ustawy – w zakresie uzyskiwanych przychodów, po spełnieniu wszystkich przesłanek, dotyczy on podmiotów, które uzyskały przychody:

  • z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach,
  • z odpłatnego zbycia rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy, jeżeli odpłatne zbycie zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie rzeczy,
  • od których byli obowiązani samodzielnie opłacać zaliczki na podatek,
  • ze źródeł przychodów położonych za granicą,
  • z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek

Terminy i formy

Termin na złożenie PIT 36 przypada na okres od 15 lutego, aż do 30 kwietnia, roku następującego po danym roku podatkowym, czyli w przypadku zeznania za rok 2020, będzie to więc okres od 15-02-2021 r. do 30-04-2021 r.

Dodatkowo, warto wspomnieć, iż z deklaracji PIT 36 korzystać mogą podatnicy opodatkowujący dochody indywidualnie, jak też ci, którzy planują dokonać takiego opodatkowania łącznie z małżonkiem, czy też jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Co ciekawe, ustawa zakłada, że PIT 36 ma także zastosowanie dla osób, które dla celów podatkowych posiadają miejsce zamieszkania w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE lub też w innym kraju należącym do EOG, czy też Konfederacji Szwajcarskiej, opodatkowujący przychody wymienione w art. 29 ust,1. przy zastosowaniu skali podatkowej.

Materiał zewnętrzny